Fundacja Edukacji Fotograficznej

Sopocka Szkoła Fotografii WFH

misja

Nasza misja

Gwałtowny rozwój technologii cyfrowych doprowadził do popularyzacji fotografii, fotografia stała się częstym polem podejmowania prób wypowiedzi artystycznej. Fotografują wszyscy i wszędzie, słowo fotografia straciło pierwotny wymiar, fotografią zaczynamy określać także przypadkowy zapis w telefonie komórkowym.

Prowadzenie edukacji fotograficznej w formie szkół niepublicznych i placówek oświatowych o profilu fotograficznym.

Promowanie fotografii poprzez współtworzenie Festiwalu W Ramach Sopotu. 

Promowanie i dofinansowanie innowacyjnych metod nauczania fotografii. ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich.

Promowanie fotografii jako istotnego czynnika kształtującego wrażliwość społeczną. 

Działanie na rzecz poprawy jakości życia kulturalnego na szczeblu zarówno lokalnym jak i globalnym.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym akcentem na społeczność lokalną.

Rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej, szczególnie wśród młodzieży najlepszych praktyk wychowania i edukacji.

Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego.

Promocja Miasta Sopotu,  Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie.

realizacja

MISJĘ REALIZUJEMY

Prowadzenie Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH.

Działanie na rzecz innowacyjnego wykorzystania nowych technologii przy równoczesnym czerpaniu z doświadczeń historycznych.

Kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych mających na celu rozwój świadomości fotograficznej, w tym organizowanie seminariów, konferencji, wykładów oraz wystaw.

Własną działalność wydawniczą ( książki, albumy, czasopisma, filmy, portale, strony internetowe itp. )

Wspieranie działań osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.

Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji fotograficznej.

Współpracę z uczelniami i innymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i naukowymi.

Współpracę z organami gmin, powiatów i województwa pomorskiego oraz innymi jednostkami samorządowymi.

Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Współpracę z organami Unii Europejskiej.

Fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych.

Fundowanie nagród i stypendiów dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.

Inicjowanie i wspieranie wolontariatu i akcji dobroczynnych.

Opracowywanie i wdrażanie programu efektywnego współdziałania biznesu i kultury.

Statut

Fundacji Edukacji Fotograficznej

§1

FUNDACJA EDUKACJI FOTOGRAFICZNEJ zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez Jerzego Hejbera, syna Jana i Ireny legitymującego się dowodem osobistym ANV752068 oraz Tomasza Maryksa, syna Marka i Karoli legitymującego się dowodem osobistym AKD069338 zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym , repertorium A nr 211/2011, sporządzonym w dniu 17 marca 2011 roku przed notariuszem Jadwigą Orenowicz w kancelarii w Sopocie przy ulicy Generała Władysława Andersa 3/19 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA EDUKACJI FOTOGRAFICZNEJ.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§3

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Sopot.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. 

§6

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§7

Fundacja realizuje następujące cele:

 1. Prowadzenie edukacji fotograficznej w formie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz kursów.
 2. Promowanie i dofinansowywanie innowacyjnych metod nauczania fotografii ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich.
 3. Promowanie fotografii jako istotnego czynnika kształtującego wrażliwość społeczną.
 4. Działanie na rzecz poprawy jakości życia kulturalnego w Mieście Sopocie, metropolii trójmiejskiej, Regionie Pomorskim, Polsce, Europie, na świecie.
 5. Budowę społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym akcentem na społeczność lokalną.
 6. Upowszechnianie pośród społeczności lokalnej, w tym szczególnie pośród młodzieży dobrych wzorców wychowania i edukacji.
 7. Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego.
 8. Promocja Miasta Sopotu, metropolii trójmiejskiej, Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie. 

§8

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:

 1. Prowadzenie i dofinansowywanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz kursów o profilu fotograficznym.
 2. Działanie na rzecz innowacyjnego wykorzystania nowych technologii przy równoczesnym czerpaniu z doświadczeń historycznych.
 3. Kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych mających na celu rozwój świadomości fotograficznej, a w szczególności organizowanie seminariów, konferencji i wykładów poświęconych fotografii oraz wystaw fotografii.
 4. Promocję niezależnych od Fundacji mediów poświęconych fotografii ( książki, albumy, czasopisma, filmy, portale i strony internetowe itp. )
 5. Własną działalność wydawniczą ( książki, albumy, czasopisma, filmy, portale i strony internetowe itp. )
 6. Wspieranie działań osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
 7. Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji fotograficznej.
 8. Współpracę z uczelniami i innymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i naukowymi.
 9. Współpracę z organami gmin, powiatów i województwa pomorskiego oraz innymi jednostkami samorządowymi.
 10. Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki i edukacji.
 11. Współpracę z zagranicznymi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki i edukacji.
 12. Współpracę z organami Unii Europejskiej.
 13. Fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych.
 14. Fundowanie nagród i stypendiów dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 15. Organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy świadomości obywatelskiej.
 17. Organizowanie wsparcia dla projektów działań obywatelskich.
 18. Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.
 19. Inicjowanie i wspieranie wolontariatu i akcji dobroczynnych.
 20. Opracowywanie i wdrażanie programu efektywnego współdziałania biznesu i kultury.

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne przekazane przez Fundatorów w akcie założycielskim oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Źródłami finansowania Fundacji są:
 3. czesne wpłacane przez uczniów niepublicznej szkoły prowadzonej przez fundację;
 4. inne świadczenia Fundatorów;
 5. darowizny, dotacje, subwencje spadki i zapisy;
 6. przychody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych;
 7. przychody z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody z papierów wartościowych;
 8. przychody z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację;
 9. odsetki bankowe;
 10. inne wpływy.
 11. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.

§ 10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Fundacja nie może darować składników swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 11

 1. Fundatorom, po powstaniu Fundacji przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.
 2. W razie śmierci jednego z Fundatorów przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatorów wykonuje pozostały Fundator oraz osoby wskazane przez zmarłego w testamencie. W razie śmierci obydwu Fundatorów uprawnienia Fundatorów wykonują osoby wskazane przez Fundatorów w testamentach. Zapisy Statutu dotyczące Fundatorów stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.

§ 12
Prawa i zadania Fundatorów.
Oprócz kwestii wskazanych w innych częściach Statutu, do zadań Fundatorów należy w szczególności:

 1. Ustalanie i zmiana Statutu Fundacji;
 2. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Rady Fundacji;
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu;
 4. Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu;
 5. Powoływanie Członków Rady Fundacji;
 6. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
 7. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;
 8. Decyzja o likwidacji Fundacji oraz powoływanie likwidatora Fundacji.
 9. Ustalanie i przyjmowanie regulaminów szkół i innych organizacji prowadzonych przez fundację.

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
 2. Rada Fundacji,

§ 14

Zarząd.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, powoływanych przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Zastępcą Prezesa Zarządu jest Wiceprezes Zarządu.
 4. Fundator może zostać Prezesem, Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu.
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatorów, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko zdrowiu i życiu lub śmierci.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określają Fundatorzy.
 7. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
 8. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 15
Zadania Zarządu.

Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji. Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów.
 3. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem.
 4. Wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji.
 5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe.
 6. Nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Fundacji.
 7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom.
 8. Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji.
 9. Występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
 10. Zarządzanie wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem szkoły fotografii przez fundację, w ramach szkoły prowadzonej przez fundację członkowie zarządu fundacji występują jako dyrektorzy szkoły.

§ 16
Praca Zarządu wieloosobowego.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.
 4. Fundator, jeśli nie wchodzi w skład Zarządu, ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej, niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów. 

§ 17

Rada Fundacji.

 1. Fundacja może utworzyć Radę Fundacji, w której skład wchodzą osoby zaproszone przez Fundatorów oraz wybrane w trybie przewidzianym w ust. 7 poniżej.
 2. Zapisy dotyczące Rady Fundacji przewidziane w niniejszym Statucie stosuje się tylko wówczas, gdy Rada Fundacji zostanie powołana do życia, poprzez ustalenie jej składu, który musi być minimum 2-osobowy.
 3. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony i ustaje z chwilą rezygnacji członka Rady, lub podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka. Odwołanie Członka Rady Fundacji nie jest skuteczne jeśli Fundator nie głosował za uchwałą.
 4. Członkostwo w Zarządzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji stanowi główny organ nadzorczy Fundacji.
 6. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.
 7. Rada Fundacji ma prawo kooptacji nowych Członków większością, co najmniej 3/4 głosów liczonych z ogólnej liczby Członków Rady.
 8. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy i nieodpłatny.

§ 18

Prawa i zadania Rady Fundacji.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
 2. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji;
 3. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd;
 4. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora i Zarząd;
 5. Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji;
 7. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 8. Udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 9. Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 28 niniejszego Statutu;

§ 19

Fundatorzy wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego spośród Członków Rady Fundacji.

§ 20

Posiedzenia Rady Fundacji.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek Fundatora, Przewodniczącego Rady Fundacji lub co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji lub Zarządu.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący;
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
 6. Posiedzenia mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 7. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 8. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym.
 9. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć Członkowie Zarządu Fundacji, Fundatorzy, oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady i Dobroczyńcy Fundacji.
 10. Protokoły posiedzeń Rady Fundacji oraz głosy oddawane na uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie księgi protokołów.
 11. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający zasady swojej działalności.
 12. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 21

 1. Statut Fundacji może być zmieniony.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmują Fundatorzy po konsultacji z Radą Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Fundatorów.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać mogą Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

wsparcie

Wesprzyj naszą fundację

KRS 0000383208

FUNDACJA EDUKACJI FOTOGRAFICZNEJ
81-717 SOPOT
HAFFNERA 7/1

BANK PKO BP 48 1020 1853 0000 9402 0166 4002

Kontakt

Zadzwoń lub napisz

Kontakt

Telefon

(58) 551 13 07

Email

info@szkolafotografii.pl

Adres

Jana Haffnera 7/1, 81-717 Sopot