NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
NASZA MISJA
 
Prowadzenie edukacji fotograficznej w formie szkół niepublicznych i placówek oświatowych o profilu fotograficznym.
Promowanie i dofinansowanie innowacyjnych metod nauczania fotografii. ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich.
Promowanie fotografii jako istotnego czynnika kształtującego wrażliwość społeczną.
Działanie na rzecz poprawy jakości życia kulturalnego na szczeblu zarówno lokalnym jak i globalnym.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym akcentem na społeczność lokalną.
Rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej, szczególnie wśród młodzieży najlepszych praktyk wychowania i edukacji.
Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego.
Promocja Miasta Sopotu,  Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie.
 
MISJĘ REALIZUJEMY POPRZEZ
 
Prowadzenie Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH.
Działanie na rzecz innowacyjnego wykorzystania nowych technologii przy równoczesnym czerpaniu z doświadczeń historycznych.
Kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych mających na celu rozwój świadomości fotograficznej,
w tym organizowanie seminariów, konferencji, wykładów oraz wystaw.
Promocję mediów poświęconych fotografii ( książki, albumy, czasopisma, filmy, portale i strony internetowe itp. )
Własną działalność wydawniczą ( książki, albumy, czasopisma, filmy, portale, strony internetowe itp. )
Wspieranie działań osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji fotograficznej.
Współpracę z uczelniami i innymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i naukowymi.
Współpracę z organami gmin, powiatów i województwa pomorskiego oraz innymi jednostkami samorządowymi.
Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Współpracę z organami Unii Europejskiej.
Fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych.
Fundowanie nagród i stypendiów dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.
Inicjowanie i wspieranie wolontariatu i akcji dobroczynnych.
Opracowywanie i wdrażanie programu efektywnego współdziałania biznesu i kultury..